2-edicion-do-certame-exeria

Ateneo Atlántico
Certame Literario Exeria
Relato Breve
VIGO, FUTURO IMPERFECTO
Segunda edición. Marzo 2022

En colaboración coa Fundación Xoán Piñeiro
Co patrocinio de
Bodegas Terras Gauda
Grupo Eduardo Vieira

O Ateneo Atlántico de Vigo, en colaboración coa fundación Xoán Piñeiro e co Patrocinio de Grupo Eduardo Vieira e Bodegas Terras Gauda convoca a segunda edición do certame literario Exeria de acordo coas seguintes bases:

II Certame “EXERIA” de Relato Breve 2022

BASES

1. O premio Exeria está convocado polo “Ateneo Atlántico” de Vigo e a “Fundación Xoán Piñeiro” co patrocinio do grupo “S. A. Eduardo Vieira” e “Bodegas Terras Gauda”.

2. Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen con un relato orixinal, inédito e non premiado.

3. O relato terá unha extensión máxima de 5.000 caracteres incluídos os espazos e o título.
Estará encabezado polo título, sen asinar e mecanografado cunha letra de 12 p. e a dobre espazo. 

4. Os relatos axustaranse ao tema xenérico: “Vigo, futuro imperfecto”. 

5. Estableceranse dous premios que estarán suxeitos ás correspondentes retencións fiscais:

        1º premio: 1000 euros e unha figura da escultora Cuqui Piñeiro.
        Accésit de 500 euros.
 

6. Os relatos enviaranse ao enderezo de correo electrónico:
                                                            exeria@ateneoatlantico.gal
No asunto do correo figurará o lema “Certame Exeria 2022”.
Ao correo xuntaranse dous documentos: un, co relato e o título, non levará ningún tipo de identificación. No segundo figurará o título do relato, o nome completo e o número de teléfono móbil do autor ou autora.
As persoas participantes recibirán acuse de recibo do seu envío. 

7. O prazo de presentación de orixinais comezará o 1 de marzo e rematará o 10 de maio de 2022.

8. O xurado estará presidido por unha persoa de recoñecido prestixio no eido cultural e integrado polas dúas gañadoras do Premio Exeria do ano 2021, unha persoa designada polo Ateneo Atlántico e outra pola Fundación Xoán Piñeiro. O xurado completarase coa secretaria do certame, que contará con voz e non terá voto.

9. O ditame do xurado darase a coñecer nun acto público, convocado a tal fin, unha semana antes da entrega de premios que terá lugar ao longo do mes de xuño.
A resolución do xurado será inapelable.

10. A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas nas presentes bases.

Vigo, 1 de marzo de 2022