Ateneo Atlántico de Vigo

O Ateneo Atlántico nace en Vigo  por iniciativa dun grupo de persoas procedentes dun amplo abano profesional, social, cultural e ideolóxico, coa pretensión de crear un espazo de promoción, impulso e divulgación de temas relacionados con todas as áreas do coñecemento a través da análise, o debate e a investigación, desde un punto de vista plural, independente e que resulte de proveito para as persoas interesadas en calquera faceta do saber e comprometidas  o desenvolvemento cultural…

Artigo 1. Coa denominación de ASOCIACIÓN ATENEO ATLÁNTICO fundouse en Vigo, o 19 de xullo de 2.017 unha Asociación, con seus Estatutos ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo e normas complementarias. A Asociación Ateneo Atlántico ten capacidade xurídica e plena capacidade de obrar e carece de ánimo de lucro.
Artigo 2. A Asociación Ateneo Atlántico constitúese por tempo indefinido e rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico…

Contactos

Estamos en Vigo, no baixo do número 17 da rúa Doutor Cadaval
696 856 947

Enderezos electrónicos

Principal
ateneo@ateneoatlantico.gal
Presidencia
presidencia@ateneoatlantico.gal
Secretaria e Tesourería
secretaria@ateneoatlantico.gal
Xestión da Web
master@ateneoatlantico.gal
Certame Exeria
exeria@ateneoatlantico.gal

O Ateneo nas redes